Aydınlatma Metni

MMK METALURJİ SANAYİ TİCARET VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.  AYDINLATMA METNİ

Son Güncelleme Tarihi: Click or tap to enter a date.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME


MMK Metalurji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği A.Ş. (“MMK Metalurji” veya “Şirket”) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Şirket’in koruması altındadır. Kişisel veriler, MMK Metalurji tarafından işbu Aydınlatma Metni kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemeleri ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin sair mevzuatı uygun olarak işlenmektedir.


KVKK uyarınca kişisel veriler, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır. 

A- WEB SİTESİ KULLANICILARI (ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİ)

A.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 • Kimlik Bilgileri: Ad, soyad,

 • İletişim Bilgileri: Telefon no, e-posta adresi, adres,

 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri.


A.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir.

 • İnternet sitemize erişimizin sağlanabilmesi,

 • 5651 Sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması.

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

A.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin A.II. başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde yurt içindeki adli makamlar veya kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir.

A.IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz internet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç dahilinde Kanun’un 5 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.


 • Şirket’in tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması, 

 • Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,

 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

B- OFİS ZİYARETÇİLERİMİZ

B.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR? 

Şirket ziyaretçisi olarak aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, anne baba adı, anne kızlık soyadı, TCKN, pasaport numarası, uyruk, medeni hal, ehliyet, doğum tarihi, doğum yer, imza,

 • İletişim Bilgileriniz: Telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri, 

 • Mesleki Bilgileriniz: Meslek bilgisi, unvan bilgisi, 

 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Teminine İlişkin Bilgileriniz: Ziyaretçi giriş çıkış kayıt bilgileri, CCTV kamera kayıt bilgileri,

 • İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz: IP adres bilgileri, internet giriş çıkış bilgileri, şifre/parola bilgileri, log kayıtları, 

 • Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Bilgileriniz: Fotoğraf, ses kayıtları, görüntü kayıtları (video kayıtları),

 • Aracınıza İlişkin Bilgileriniz: Araç plaka bilgileri.


B.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, şirketimizi ziyaret etmeniz halinde ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;


 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması,

 • Şirket içi güvenliğin sağlanması,

 • Misafir kablosuz internet erişiminin sağlanması,

 • Misafir girişi ile ilgili bilgilendirme yapılması,

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Suç ya da hukuka aykırılık durumunda yetkili mercilere bilgi verilmesi,

 • Hukuki işlem ve dava süreçlerinin yürütülmesi,

 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.


B.III. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin B.II. başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde yurt içindeki yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır.

B.IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, fabrika ve liman sahasını ziyaret etmeniz halinde sizlerden; fiziki, yazılı, sözlü ya da CCTV kamerası aracılığıyla yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.


 • Şirket’in tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

 • Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


C- FABRİKA VE LİMAN SAHASI ZİYARETÇİLERİMİZ

C.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR? 

Fabrika ve liman sahası ziyaretçisi olarak aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, anne baba adı,  TCKN, pasaport numarası, uyruk, medeni hal, ehliyet, doğum tarihi, doğum yer, imza,

 • İletişim Bilgileriniz: Telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri, 

 • Mesleki Bilgileriniz: Meslek bilgisi, unvan bilgisi, 

 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Teminine İlişkin Bilgileriniz: Ziyaretçi giriş çıkış kayıt bilgileri, CCTV kamera kayıt bilgileri,

 • İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz: IP adres bilgileri, internet giriş çıkış bilgileri, şifre/parola bilgileri, log kayıtları, 

 • Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Bilgileriniz: Fotoğraf, ses ve görüntü kayıtları,

 • Aracınıza İlişkin Bilgileriniz: Araç plaka ve hız bilgisi.


C.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, fabrika ve liman sahasını ziyaret etmeniz halinde ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;


 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması,

 • Şirket içi güvenliğin sağlanması,

 • Araçların hız tespit ve kayıt sistemine ilişkin süreçlerinin yürütülmesi,

 • Misafir girişi ile ilgili bilgilendirme yapılması,

 • Misafir kablosuz internet erişiminin sağlanması,

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Mülkü İdare Amirliği Liman Giriş Kayıt Sistemine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,

 • Suç ya da hukuka aykırılık durumunda yetkili mercilere bilgi verilmesi,

 • Hukuki işlem ve dava süreçlerinin yürütülmesi,

 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.


C.III. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin C.II. başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde yurt içindeki yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır.

C.IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, fabrika ve liman sahasını ziyaret etmeniz halinde sizlerden; fiziki, yazılı, sözlü ya da CCTV kamerası aracılığıyla yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 • Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik ve Limanlar Yönetmeliği başta olmak üzere şirketimizin tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

 • Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


D- POTANSİYEL MÜŞTERİ/ TEDARİKÇİ/ İŞ ORTAĞI

D.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR? 

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir; 

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, TCKN/VKN, imza,

 • İletişim Bilgileriniz: Telefon numarası, adres bilgileri, e-posta adresi, kayıtlı elektronik posta adresi, sosyal medya hesapları,

 • Mesleki Bilgileriniz: Meslek ve unvan bilgisi.


D.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.


 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Hizmet ve ürünlere yönelik teklif sürecinin yürütülmesi,

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi,

 • Mevzuattan doğan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Hukuk, dava ve idari işlerinin yürütülmesi.


D.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin D.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.


D. IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, doğrudan sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

 • Açık rızanın alınması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


E- MÜŞTERİLERİMİZ

E.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR? 

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir; 


 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, anne baba adı, TCKN/VKN, pasaport numarası, uyruk, medeni hal, ehliyet, doğum tarihi, doğum yeri, imza,

 • İletişim Bilgileriniz: Adres bilgileri, e-posta adresi, telefon numarası, sosyal medya hesapları, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP),

 • Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler,

 • Finans Bilgileriniz: Banka hesabı ve kart bilgileri, fatura, senet, çek ve borç bilgileri, mal bildirimi bilgileri, gelir seviyesi, finansal performans bilgileri, 

 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek bilgisi, unvan bilgisi,

 • Müşteri İşlem Bilgileriniz: Müşteri şikâyet, talep ve teşekkürleri, sipariş bilgisi, talep bilgisi,

 • Risk Yönetimi Bilgileriniz: Tahsilat riski bilgileri, bilanço bilgileri, kredi ve risk bilgileri.


E.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.


 • Müşteriler ile toplantı ve çalışmalar yapılması,

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

 • Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve analizlerinin yapılması,

 • Danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi ve raporlarının hazırlanması,

 • Denetim ve soruşturma süreçlerinin yürütülmesi,

 • Yönetim sistemleri süreçlerinin yürütülmesi,

 • Cari kart açılışı ve cari tanımlama süreçlerinin yürütülmesi,

 • Finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Periyodik çek kontrolü ve çek kullanımı,

 • Banka limit çalışmalarının yapılması,

 • İhbarnamelere ilişkin süreçlerin yürütülmesi,

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Müşteri şikâyetlerine yönelik süreçlerin yürütülmesi,

 • Teknik rapor hazırlanmasına ilişkin süreçlerinin yürütülmesi,

 • Dış analiz raporlarının hazırlanması,

 • Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi,

 • Hukuk, dava ve idari işlerinin yürütülmesi,

 • Mevzuattan doğan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • Yetkili kişi, kurum ve kuruşlara bilgi verilmesi.


E. III. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin E.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde yurt içindeki; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, topluluk şirketlerimize, yurt dışındaki; tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza ve topluluk şirketlerimize aktarılabilmektedir.

E. IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Şirket, kişisel verilerinizi şirketimiz ile ilişkiniz sırasında doğrudan sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5, 8. ve 9. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.


 • Açık rızanın alınması,

 • Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması, 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,


F- ONLINE MÜŞTERİLERİMİZ

F.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir; 


 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, TCKN/VKN,

 • İletişim Bilgileriniz: Adres bilgileri, e-posta adresi, telefon numarası, 

 • Finans Bilgileriniz: Banka hesabı ve kart bilgileri.

 

F. II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz mal ve hizmet online satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarla işlenmektedir.


F. III. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlar ve iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

   

F. IV. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Şirket, kişisel verilerinizi şirketimiz ile ilişkiniz sırasında doğrudan sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5. ve 8.  madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.


 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


G. İŞ ORTAKLARIMIZ

G.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR? 

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, anne baba adı, anne kızlık soyadı, TCKN/VKN, pasaport numarası, uyruk, medeni hal, ehliyet, doğum tarihi, doğum yeri, imza,

 • İletişim Bilgileriniz: Telefon numarası, adres bilgileri, e-posta adresi, sosyal medya hesapları,

 • Finansal Bilgileriniz: Banka hesabı ve kart bilgileri, mal bildirimi bilgileri, fatura, senet, çek ve borç bilgileri, tahsilat riski bilgileri, bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri, gelir seviyesi,

 • Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgileri, dava dosyasındaki bilgiler,

 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek bilgisi, unvan bilgisi.


G.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir;

 • Mal ve hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi,

 • Bilgi teknolojileri süreçlerinin yürütülmesi,

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

 • İş sürekliliğinin sağlanması,

 • Özel ihale ve e-ihale süreçlerinin yürütülmesi,

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

 • Lojistik faaliyetinin yürütülmesi,

 • Seyahat ve konaklama organizasyonlarının sağlanması,

 • Denetim ve danışmanlık süreçlerinin yürütülmesi,

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Hukuk, dava ve idari işlerinin yürütülmesi,

 • Mevzuattan doğan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • Yetkili kişi, kurum ve kuruşlara bilgi verilmesi.


G.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin F.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde yurt içindeki; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara,  tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, yurt dışındaki; iş ortaklarımıza,  topluluk şirketlerimize, tedarikçilerimize aktarılabilmektedir.


G. IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden ve üçüncü kişilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5, 8. ve 9. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.


 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


H- TEDARİKÇİLERİMİZ

H.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR? 

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir; 


 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, anne baba adı, anne kızlık soyadı, TCKN/VKN, pasaport numarası, uyruk, medeni hal, ehliyet, doğum tarihi, doğum yeri, imza,

 • İletişim Bilgileriniz: Adres bilgileri, e-posta adresi, telefon numarası, sosyal medya hesapları, kayıtlı elektronik posta adresi,

 • Finans Bilgileriniz: Banka hesabı ve kart bilgileri, fatura, senet, çek ve borç bilgisi, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, tahsilat riski bilgileri,  

 • Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, 

 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek bilgisi, unvan bilgisi.


H.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.


 • Mal ve hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi,

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması,

 • Mevzuattan doğan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • Bilgi teknolojileri süreçlerinin yürütülmesi,

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

 • Özel ihale ve e-ihale süreçlerinin yürütülmesi,

 • Lojistik faaliyetinin yürütülmesi,

 • Seyahat ve konaklama süreçlerinin organizasyonunun sağlanması,

 • Denetim ve danışmanlık süreçlerinin yürütülmesi,

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Hukuk, dava ve idari işlerinin yürütülmesi,

 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Atık yönetimi sürecinin yürütülmesi,

 • Yangın ve acil durum yönetiminin sağlanması,

 • Yetkili kişi, kurum ve kuruşlara bilgi verilmesi.


H.III. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin F.II. başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde yurt içindeki; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara,  iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yurt dışındaki;  iş ortaklarımıza, topluluk şirketlerimize, tedarikçilerimize aktarılabilmektedir.


H.IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verilerinizi Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5, 8. ve 9. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


J. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle (veya web sitemizde bulunan Başvuru Formu’nu doldurarak) Özerli Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No.342/91 31600 Dörtyol/Hatay veya 4.Makina OSB 4.Cad. No:1 41455 Dilovası/Kocaeli adreslerinden birine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da Özerli Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No.342/91 31600 Dörtyol/Hatay adresine noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kisiselveri@mmkturkey.com.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

K. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Bu Aydınlatma Metni Şirket tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Şirket, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Şirket tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin Şirket’in internet sitesinde (www.mmkturkey.com.tr) yayımlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır. İlgili Kişi Başvuru-Talep Formu